آموزش(رایگان)
شرکت رادون اولین وبزرگترین شرکت میکس وطراحی ایران میباشد
این شرکت بیش از 30نفر پرسنل دارد
که درحد یک شرکت خدماتی یک آمار فوق العاده میباشد